Metadata in Blakean Textuality as Pedagogical Method